Accountability - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Accountability

Nástroje riadenia

ACCOUNTABILITY
Manažérska schopnosť a zodpovednosť

manažérska schopnosť plniť poverenie vo vzťahu ku svojim znalostiam, skúsenostiam
a zodpovednosti patrí z aspektu manažérskej etiky dôležitý predpoklad morálnej integrity osobnosti manažéra, jeho sociálnej zrelosti. Program uvádza do problematiky procesov ovplyvňujúcich manažéra z aspektu nielen jeho schopností, ale aj jeho vnímanie a realizácie zodpovednosti.


Hlavné okruhy a témy:

Manažérska schopnosť plniť poverenie vo vzťahu ku schopnostiam a zodpovednosti manažéra (vzťah
Accountability, Authority a Responzibility), kvalifikácia, skúsenosti, zručnosti, osobnostné kvality, preferovaný riadiaci štýl, špecifiká manažérskych rozhodnutí, participácia podriadených na rozhodovaní, strategické myslenie, určovanie priorít, rozvoj interpersonálnych vzťahov, profesné znalosti, vytváranie profesného vzoru, kreativita, flexibilita, špecifiká zodpovedností a kompetencií, určenie vlastných kompetencií, distribúcia kompetencií

a zodpovedností, top manažér, líniový manažér, líniové riadenie a zodpovednosti, projektové riadenie
a zodpovednosti, riadenie podľa cieľov (MBO), správne stanovenie cieľov, riadenie hodnotenie kvality, zodpovednosť za rozhodnutia, zodpovednosť za delegované kompetencie na nižšie úrovne riadenia, znalostný manažment pri riadení tímu, manažér ako líder, rozvoj znalostí a poznania vlastných schopností a rezerv, manažér z aspektu dominantnej zodpovednosti za riadenie procesov a riadenie ľudských zdrojov, riadenie ľudí úlohami a cieľmi, procesy hierarchie potrieb, kontext organizácie a pracovníka, finančné a nefinančné faktory motivácie, odmena a spokojnosť s prácou, analýza účinnosti motivačných nástrojov, projektovanie práce, projektovanie tímu, obohacovanie obsahu práce, znalosť podielu pracovníka na výsledku práce, manažérske vytváranie vzťahových vzorov, závislostná teória vedenia, moc, najčastejšie riadiace chyby, etický kódex manažéra, zodpovednosť voči profesii a firme, spolupracovníkom, podriadeným, zamestnávateľovi, klientom, verejnosti, špecifiká zodpovedností, schopnosť riešiť stret záujmov, analýza signálov stretu záujmov, retrospektívna zodpovednosť, zodpovednosť manažéra v kontexte organizácie, zodpovednosť za budúcnosť, zodpovednosť za udržiavanie hodnotovej orientácie firmy.

Modelové situácie, diskusia
2 x dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Riadenie projektov, Riadenie zmien, Techniky plánovania

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky