EQM - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

EQM

Nástroje riadenia

EQM

IQ, inteligenčný kvocient a EQ, emocionálna inteligencia - poznanie procesov EQ a ich využitie
v riadení ľudských zdrojov, rozvojových programoch a vo zvyšovaní kvality organizácie.


Hlavné témy

,,Poznanie a význam emočnej inteligencie v riadení ľudí"
Stanovenie emočnej inteligencie, meradlá, spôsob identifikácie, základné prejavy, rozdiel medzi IQ a EQ, aktivácia emočnej kreativity
z aspektu riadenia.
,,Proces riadenia zmien a akceptácia poznania EQ"
Predpokladané reakcie na potrebu a zadanie zmeny, podiel pracovníkov na riadení procesov zmeny, smerovanie pracovníkov
k sebarozvoju a rozvoju EQ, poznanie potreby rozvoja EQ z aspektu dlhodobej perspektívy pracovníkov a spoločnosti.
,,Požiadavky spoločnosti vecné versus EQ"
Poznanie vzťahov vecných zručností pracovníkov (komunikačné zručnosti, flexibilita, sebaovládanie, disciplína, interpersonálna efektivita, ...) a vlastností, ktoré sa dajú rozvíjať na základe poznania EQ (empatia, lojálnosť, schopnosť uvažovať v dlhodobých horizontoch, ochota k spolupráci, etc.).
,,Vzťahy medzi IQ, praktickou inteligenciou a skúsenosťami a EQ"
a možnosti ich použitia v riadiacej praxi.
,,Emočná kompetencia"
Nezávislosť, sólo aktivity, výskum, interpersonálne vzťahy sociálne a pracovné, výhody a nevýhody tímovej práce, hierarchické usporiadanie EQ s vytváraním synaptických vzťahov, osobná zainteresovanosť, EQ len ako predpoklad schopnosti riadiť, štruktúry kvalít EQ.
,,Využitie poznania a rozvoja EQ"
Riadenie vlastnej kariéry, usmernenie a motivácia kariérneho rastu podriadených, sebahodnotenie, poznanie vlastných možností
a limitov, rozvoj vnímania, rozvoj vlastnej osobnosti, sebaovládanie, riadenie konfliktu, riadenie emócií, empatické správanie, rozvoj dôveryhodnosti a spoľahlivosti, zachovanie mravnej integrity, schopnosť a ochota niesť zodpovednosť, rozvoj ctižiadostivosti, optimizmu, rozvoj spoločenských kvalít
a zručností.
,,Diverzita ako nástroj na dosiahnutie spoločných cieľov"
Využitie a riadenie rozdielov medzi ľuďmi k dosiahnutiu spoločných cieľov, prekrytie cieľov spoločnosti s cieľmi jednotlivca, stotožnenie sa s cieľmi spoločnosti, predsudky a mýty v organizácii, vnútropodniková diplomacia,
,,Vodcovské schopnosti"
Rozvoj manažérskych schopností inšpirovať, viesť a motivovať jednotlivcov a riadené tímy, rozvoj schopností naštartovať nadšenie
a stotožnenie sa s víziou a spoločným cieľom, schopnosť rozvíjať preberanie aktívnej riadiacej úlohy, smerovanie k zodpovednosti, manažér ako katalyzátor procesov,...

Štvordňový program
(2 x dva dni)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky