Komunikácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Komunikácia

Sekretariát

KOMUNIKÁCIA

Sekretariát, sekretárka, alebo asistent manažéra sú často aj kontaktným miestom medzi manažérom a vonkajším interným i externým prostredím. Kvalita a profesionalita správania sa týchto pozícií ovplyvňuje neoddeliteľne vnímanie kvality, kultúry a dôveryhodnosti manažéra. Program sa zaoberá pravidlami, situáciami a ich riešeniami.


Hlavné témy

Špecifiká pozície asistentka, sekretárka, ovplyvňované faktory firemnej kultúry, reprezentácia, tímová spolupráca, sekretariát ako súčasť pracoviska manažéra, definovanie, priority a riadenie procesov sekretariátu, práca sekretariátu z aspektu procesov CRM, základné pravidlá profesionálnej komunikácie priamej a telefonickej, jazyková a rečová kultúra, jazyková obratnosť, úcta.
Participačný versus oznamovací spôsob komunikácie, základy riadenia rozhovoru, téma, uzatváranie témy, ukončenie rozhovoru, semiotika, eliminácia trémy, stresu.
Jazyk, reč, rečové techniky, artikulačné problémy, jazykové a rečové cvičenia, čistota prejavu, spisovnosť jazyka, hlasové indispozície a ich riešenie, problémy gestikulácie, práca s navštívenkami, uvádzanie návštevy, situácie na sekretariáte – návštevy ohlásené, neohlásené, oprávnené, oslovovanie návštev, meno, priezvisko, titulatúra.
Telefonovanie, špecifické situácie v priamej a telefonickej komunikácii, distribúcia úloh, voľba priorít, cvičenia problémových situácií v telefonickej komunikácii, štandardizácia formulácií a zvyklostí v telefonickom styku, prvky firemnej kultúry v internom a externom telefonickom kontakte, štandardizácia telefonického posunutia termínu.
Agresia, urozprávaný klient, neznalý klient, klient s rečovou chybou, určovanie rytmu, obsahu, atmosféry, vecnej zložky a tém rozhovoru, problematika riadeného prerušenia hovoru – hold techniky.

Dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Návštevy, Etiketa, protokol, Typy pozícií,
Stolovanie I., Stolovanie II., Protokolárne podujatia


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky