Rétorika - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rétorika

RÉTORIKA

Program určený každému, kto chce, alebo potrebuje svoj rečový prejav zdokonaliť, prehĺbiť, precíznejšie formulovať, argumentovať, byť pohotový a dôveryhodný. Program uvádza do umenia hovoriť s ľuďmi, umenia štylizovať, ale aj vnímať svojich poslucháčov, predvídať a riadiť svoj prejav.


RÉTORIKA I.
Hlavné témy:

Pojem rétorika, antická a slovenská rétorika, lingvistika a paralingvistika, jazykové prostriedky,jazyk a reč, štylistika a lexika, tempo, rytmus, melódia a prízvuk textu, dávkovanie textu, rečnícke prostriedky emfatické, dramatické, ozdobné a názorné, chybné rečové prostriedky, expresíva, homonymá, antonymá, synonymá, archaizmy, dialektizmy, slang, neologizmy, frazeologizmy, technika reči, intonácia, základy ortoepie, neverbálne kinetické zložky, zvládnutie trémy, úcta k poslucháčovi, úcta k téme, kultúra prejavu, cvičenia, odlaďovanie chýb.

Trojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Vystupovanie na verejnosti, Mediálne vystúpenie


RÉTORIKA II.
Hlavné témy:

Monológ, dialóg, koordinácia hlasu, mimiky a gestikulácie, monotonnosť, nudnosť a ich eliminácia, zvládnutie hlasových porúch (fonasténia, hlasová neuróza, koktanie, prerieknutie, poruchy spôsobené premáhaním hlasu), príprava vystúpenia, rétorické rozcvičenie, príprava vystúpenia, príprava na diskusiu, riadenie diskusie, argumenty v diskusii, zdvorilosť a korektnosť, špecifická manažérska rétorika, kritika, pochvala, hodnotenie, motivácia, neverbálna komunikácia, psychoprestávky, problematika germanizmov, amerikanizmov, bohemizmov, spisovný jazyk, slovná zásoba a jej kvalita, etymológia slov, odborná terminológia, metafora, eufemizmus, prívlastok, gradácia textu, rečnícka otázka, rečnícka pauza, rétorická koordinácia s didaktickými prostriedkami, komunikačné chyby, bariéry a ich prekonanie, zvládnutie trémy a stresu, rétorická sebareflexia, hlasové a rečové cvičenia, cvičenia prejavov, odlaďovanie chýb.

2 x dvojdňový program

Odporúčame spojiť s programom:
Vystupovanie na verejnosti, Mediálne vystúpenie, Tréning prezentácií

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky