Základný program - AG ŠTÚDIO GERIČ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základný program

Komunikácia

Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie

Základný program odporúčame pre všetkých záujemcov, ktorí to myslia s kvalitou svojho vystupovania vážne. Program prechádza podstatnými prvkami, ovplyvňujúcimi zrozumiteľnosť, pochopenie, emočné aspekty, ako aj úctu k jazyku prakticky v každej komunikačnej situácii. Program pomáha získať okrem znalostí a zručností tiež potrebnú sebaistotu pracovníkom a prispieva
k pozitívnemu ovplyvňovaniu klienta.
Tri základné úrovne Profesionálna komunikácia I., II. a III. sú samostatné a nezávislé, ale v podstate na seba nadväzujú a rozširujú znalosti a zručnosti účastníkov. Pri praktických cvičeniach získate cenné reakcie ostatných, ale tiež analýzu prejavu a rady lektora.

Profesionálna komunikácia I.
Hlavné témy:

Základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou.
Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
Pôsobenie hlasu, slov, neverbálnych signálov - najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Semiotické sústavy, slovná zásoba, slovné a jazykové prostriedky v praxi. Intonácia, rytmus, akcent.
Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné a dychové cvičenia.

Nápoje - druhy, výhody, nevýhody.
Znalosť témy, odbornosť, príprava, základná štruktúra, sledovanie času. Komunikačné cvičenia.

Rozsah programu: 2 dni


Profesionálna komunikácia II.
Hlavné témy:

Problematika čistoty prejavu, odbornej terminológie, schopnosti konkretizácie a vecnosti, logická stavba prejavu.
Spisovný jazyk - najčastejšie chyby a ich prekonávanie. Bohemizmy, germanizmy, amerikanizmy, etc.
Zvládnutie dialogického prejavu, eliminácia monologického prejavu, základné techniky a cvičenia.
Gestikulácia, mimika, zvládnutie priestoru, vnímanie siluety vystupujúceho. Zvládnutie afektu, hrania, nadradenosti. Empatia, významný prostriedok komunikácie.
Rozvoj slovnej zásoby a frazeológie. Kľúčové slová, hlavné myšlienky, príprava témy na cvičenia.
Cvičenia, odlaďovanie chýb.

Rozsah programu: 2 dni


Profesionálna komunikácia III.
Hlavné témy:
Úvod do rétoriky, hlavné prvky: exordium – expositio – causa – contrarium – simile – exemplum – testimonium – conclusio.
Znalosť poslucháčov, miesta, priestoru. Časovanie vystúpenia, gradácia, problematika fráz, rečnícka otázka, rečnícka pauza, titulková otázka. Znak, symbol, príznak, konvenčné znaky, jazykové znaky.

Úvod do ortoepie a kalilógie. Hlasový prednes - dikcia.
Druh, stupeň a forma akcentu. Úvod do sémantiky.
Zvládnutie rečníckych nehôd - vypadnutie textu, myšlienky, vyrušovanie, a pod.
Reč - tempo, rytmus, melódia, timbre. Hlas - artikulačná kvalita, modulačná kvalita, emočné aspekty.
Cvičenia, odlaďovanie chýb.
Rozsah programu: 2 dni

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky