komunikácia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA
Téma profesionálna komunikácia má veľmi široký rozsah. Každý, kto vo svojej pracovnej pozícii musí používať hovorené slovo, jazyk, reč a ďalšie prvky komunikácie, významne ovplyvňuje kultúru svojej spoločnosti, vnímanie jej dôveryhodnosti, kvality, ale aj sily postavenia v relevantnom konkurenčnom prostredí.
Programy sú vystavané od základných kameňov profesionálnej komunikácie, teda práce so slovom, jazykom, rečou, artikuláciou, neverbálnym vystupovaním, prípravou štruktúry a obsahu svojich vystúpení, pravidlami profesionálnej prezentácie, mediálnych vystúpení, samostatnou časťou sú programy spoločenského, obchodného a diplomatického protokolu a etikety.
K dispozícii sú tréningové programy konkrétnych komunikačných situácií a prostredí, napríklad mediálne vystúpenia, vystúpenia v televízii, rozhlase, tlačovej besede a mnoho ďalších.
Samostatnou časťou sú programy pre moderátorov, hovorcov, ako aj samostatné programy pre pracovníkov telemarketingu, call centier a hot line.
Programy sociálnej komunikácie určené pre pracovníkov v zariadeniach pre seniorov, ale aj programy pre zvládnutie komunikačných situácií v špecifickom prostredí zdravotníckych zariadení.
Pripravili sme základné okruhy programov na základe analýzy požiadaviek našich klientov a záujemcov o naše služby.
Odporúčame pozrieť si možnosti a buď si zvoliť vhodnú konfiguráciu programov, alebo sa poradiť s nami.
Ak nenájdete v našej ponuke naplnenie svojich požiadaviek, spojte sa s nami a dajte si vypracovať konkrétny návrh programu nastavený na vaše prostredie a komoditu.


ZÁKLADY VERBÁLNEJ A NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

Základný program odporúčame pre všetkých záujemcov, ktorí to myslia s kvalitou svojho vystupovania vážne. Program prechádza podstatnými prvkami, ovplyvňujúcimi zrozumiteľnosť, pochopenie, emočné aspekty, ako aj úctu k jazyku prakticky v každej komunikačnej situácii. Program pomáha získať okrem znalostí a zručností tiež potrebnú sebaistotu pracovníkom a prispieva k pozitívnemu ovplyvňovaniu partnera.
Tri základné úrovne Profesionálna komunikácia I., II. a III. sú samostatné a nezávislé, ale v podstate na seba nadväzujú a rozširujú znalosti a zručnosti účastníkov. Pri praktických cvičeniach získate cenné reakcie ostatných, ale tiež analýzu prejavu a rady lektora.
Profesionálna komunikácia I.
Hlavné témy:

Základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou.
Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
Pôsobenie hlasu, slov, neverbálnych signálov - najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Semiotické sústavy, slovná zásoba, slovné a jazykové prostriedky v praxi. Intonácia, rytmus, akcent.
Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné a dychové cvičenia.
Nápoje - druhy, výhody, nevýhody.
Znalosť témy, odbornosť, príprava, základná štruktúra, sledovanie času. Komunikačné cvičenia.
Rozsah programu: 2 dni


Profesionálna komunikácia II.
Hlavné témy:

Problematika čistoty prejavu, odbornej terminológie, schopnosti konkretizácie a vecnosti, logická stavba prejavu.
Spisovný jazyk - najčastejšie chyby a ich prekonávanie. Bohemizmy, germanizmy, amerikanizmy, etc.
Zvládnutie dialogického prejavu, eliminácia monologického prejavu, základné techniky a cvičenia.
Gestikulácia, mimika, zvládnutie priestoru, vnímanie siluety vystupujúceho. Zvládnutie afektu, hrania, nadradenosti. Empatia, významný prostriedok komunikácie.
Rozvoj slovnej zásoby a frazeológie. Kľúčové slová, hlavné myšlienky, príprava témy na cvičenia.
Cvičenia, odlaďovanie chýb.
Rozsah programu: 2 dni


Profesionálna komunikácia III.
Hlavné témy:
Úvod do rétoriky, hlavné prvky: exordium – expositio – causa – contrarium – simile – exemplum – testimonium – conclusio.
Znalosť poslucháčov, miesta, priestoru. Časovanie vystúpenia, gradácia, problematika fráz, rečnícka otázka, rečnícka pauza, titulková otázka. Znak, symbol, príznak, konvenčné znaky, jazykové znaky.
Úvod do ortoepie a kalilógie. Hlasový prednes - dikcia.
Druh, stupeň a forma akcentu. Úvod do sémantiky.
Zvládnutie rečníckych nehôd - vypadnutie textu, myšlienky, vyrušovanie, a pod.
Reč - tempo, rytmus, melódia, timbre. Hlas - artikulačná kvalita, modulačná kvalita, emočné aspekty.
Cvičenia, odlaďovanie chýb.
Rozsah programu: 2 dni
                                                                                                    konverzačná inteligencia   rétorika     telefonická komunikácia     elektronická komunikácia

KONVERZAČNÁ INTELIGENCIA

Základné prvky rozvoja schopností viesť konverzáciu v atmosfére dôvery, spolupráce, vzájomného porozumenia a pozitívnych emócií v rôznych situáciách profesionálnej komunikácie.
Základy poznania neurochemických procesov ovplyvňujúcich ľudské správanie, schopnosť vnímania, poznania a interpretácie myšlienok a informácií v komunikačných situáciách.
Program sa zaoberá kľúčovými procesmi,, situáciami a ich riešeniami.
Súčasťou programu sú cvičenia modelových situácií použiteľných v rôznych situáciách.hlavné témy

Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
Pochopenie procesov vnímania a chápania reality, dôvery, nedôvery a ich rozdielov u konverzačného partnera.
Vedomé budovanie dôvery v seba a vlastnej dôveryhodnosti.
Zmena protivníka na partnera, vytváranie podmienok trvalého dialógu, dosahovanie spoločných cieľov.
Techniky budovania konverzačného priestoru pre všímavosť, vnímanie emocionálneho kontextu.
Poznanie najčastejších bariér a chýb pri rozvoji konverzačnej inteligencie.
Transakčné, pozičné a transformačné vedenie konverzácie.
Rozvoj schopnosti poznať a analyzovať zámery partnera, analyzovať dojem ktorý je konštrukciou a dojem, ktorý je osobnostný. Overovanie si vlastnej interpretácie.
Generovanie pravidiel úspešnej konverzácie.
Eliminácia trémy a strachu.
Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné
a dychové cvičenia.
Riadenie dynamiky interakcie.

Dvojdňový program

RÉTORIKA

Program určený každému, kto chce, alebo potrebuje svoj rečový prejav zdokonaliť, prehĺbiť, precíznejšie formulovať, argumentovať, byť pohotový a dôveryhodný. Program uvádza do umenia hovoriť s ľuďmi, umenia štylizovať, ale aj vnímať svojich poslucháčov, predvídať a riadiť svoj prejav.


RÉTORIKA I.
Hlavné témy:

Pojem rétorika, antická a slovenská rétorika, lingvistika a paralingvistika, jazykové prostriedky,jazyk a reč, štylistika a lexika, tempo, rytmus, melódia a prízvuk textu, dávkovanie textu, rečnícke prostriedky emfatické, dramatické, ozdobné a názorné, chybné rečové prostriedky, expresíva, homonymá, antonymá, synonymá, archaizmy, dialektizmy, slang, neologizmy, frazeologizmy, technika reči, intonácia, základy ortoepie, neverbálne kinetické zložky, zvládnutie trémy, úcta k poslucháčovi, úcta k téme, kultúra prejavu, cvičenia, odlaďovanie chýb.
Trojdňový program


RÉTORIKA II.
Hlavné témy:

Monológ, dialóg, koordinácia hlasu, mimiky a gestikulácie, monotonnosť, nudnosť a ich eliminácia, zvládnutie hlasových porúch (fonasténia, hlasová neuróza, koktanie, prerieknutie, poruchy spôsobené premáhaním hlasu), príprava vystúpenia, rétorické rozcvičenie, príprava vystúpenia, príprava na diskusiu, riadenie diskusie, argumenty v diskusii, zdvorilosť a korektnosť, špecifická manažérska rétorika, kritika, pochvala, hodnotenie, motivácia, neverbálna komunikácia, psychoprestávky, problematika germanizmov, amerikanizmov, bohemizmov, spisovný jazyk, slovná zásoba a jej kvalita, etymológia slov, odborná terminológia, metafora, eufemizmus, prívlastok, gradácia textu, rečnícka otázka, rečnícka pauza, rétorická koordinácia s didaktickými prostriedkami, komunikačné chyby, bariéry a ich prekonanie, zvládnutie trémy a stresu, rétorická sebareflexia, hlasové a rečové cvičenia, cvičenia prejavov, odlaďovanie chýb.

2 x dvojdňový program


TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Špecifiká profesionálnej telefonickej komunikácie sú často podceňovaným prvkom v komunikácii rôzneho druhu s našimi klientmi, dodávateľmi, partnermi a ďalšími účastníkmi z vonkajšieho prostredia. Kvalita telefonickej komunikácie tiež často ovplyvňuje aj kvalitu interpersonálnych vzťahov na pracoviskách.

Program uvádza účastníkov do dôležitých znalostí a zručností tak, aby získané poznatky mohli čo najrýchlejšie a efektívne použiť v praxi.

Hlavné témy

Rozdiely medzi priamou a telefonickou komunikáciou, riadenie rozhovoru, rýchlosť a presnosť, profesionálna komunikácia, usmerňovanie hovoru – klient nie vždy vie popísať svoje požiadavky, špecifiká telefonického objednávania, odmietnutie niektorých informácií.
Zrozumiteľnosť, artikulácia, jazykové prostriedky, najčastejšie komunikačné chyby a ich eliminácia, semiotika, mimika, gestá, korektnosť, a ich špecifiká v telefonickej komunikácii.
Identifikácia stresových situácií, diagnostika, prevencia, nástroje zvládnutia stresových situácií.
Agresia v telefonickom rozhovore, agresívny klient, hrozby, invektívy, neznalosť, overovanie si pochopenia, identifikácia a prevencia konfliktu, nástroje na riadenie procesu konfliktu, zvládnutie negatívnych emócií, empatia, asertívne správanie, presadenie záujmov spoločnosti.
Riadenie konfliktných situácií - riadenie konfliktu pri vybavovaní sťažností, reklamácií, riadenie procesu konfliktu s nespokojným klientom.
Cvičenia na zvýšenie kvality reči, jazyka, slovnej zásoby, artikulácie, zrozumiteľnosti, najčastejšie nekvality a nástroje na ich odstránenie.
Štruktúrovanie textu, dávkovanie informácií, overovanie zapamätania, metódy aktívneho počúvania. Riadenie času komunikačných situácií.
Špecifiká call centra, telemarketingu, zberu informácií, prieskumov, hot line. Najčastešie chyby a ich eliminácia.

Trojdňový program

PÍSOMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Základné prvky rozvoja schopností viesť profesionálnu písomnú komunikáciu v elektronickom prostredí  s externým aj interným partnerom.
E-mailová komunikácia ako neoddeliteľná súčasť kultúry organizácie, štandardizácia kľúčových procesov formálnej štruktúry, obsahu a formy, identifikácia a eliminácia najčastejších chýb, omylov a nedorozumení.
Súčasťou programu sú cvičenia modelových situácií použiteľných v rôznych situáciách a možnosť analýzy konkrétnych textov účastníkov v elektronickej komunikácii.

Obsah programu:
Základné špecifiká písomnej komunikácie v elektronickom prostredí.
Formálne prvky elektronickej komunikácie a ich štandardizácia.
Problematika štylistiky a gramatiky aj v prostredí bez diakritiky.
Stručnosť, faktografická kvalita, jednoznačnosť, presnosť.
Kultivovanosť aj strohých a vecných obsahov komunikácie.
Jednoznačnosť identifikácie odosielateľa, adresáta, predmetu a tela správy, problematika príloh, ich veľkosti a formátov.
Význam časovej identifikácie, požiadaviek odpovede, časový faktor odpovede prijatej správy, redistribúcia prijatej správy, autorské práva.
Identifikácia urgentnosti správy, výnimočnosť urgentnosti.
Identifikácia prijímateľa, kópia adresátovi, hromadná správa a jej distribúcia, skrytá kópia, hrozba spamu.
Problematika ochrany osobných údajov v elektronickej komunikácii.
Akceptácia a znalosť odlišného kultúrneho, politického, prípade náboženského prostredia adresáta.
Dôsledná kontrola obsahu a adresátov správy.
Dôsledná identifikácia odosielateľa, elektronická vizitka, prelinkovanie na pracovnú web stránku, alternatíva automatického podpisu, verifikačné procesy, elektronický podpis, šifrovanie, problematika sociálnych sietí.
Problematika emotikonov a e-mailového slangu.
Cvičenia.

dvojddňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah