vystúpenia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI

Program je určený každému, kto musí z akýchkoľvek dôvodov vystupovať na verejnosti, argumentovať, presviedčať, vysvetľovať, prípadne na verejnosti prezentovať myšlienky, projekty, produkty a podobne.

Hlavné témy
Problematika trémy, stresu, vystúpenie pred veľkou skupinou poslucháčov.
Poznámky, základy dávkovania informácií, rôzne typy priestorov verejného vystúpenia, riadenie konfliktných situácií (vyrušovanie, alkohol, porucha ozvučenia, ...).
Poznanie typov poslucháčov, miesto, priestor a čas vystúpenia.
Základy spoločenských zručností, citácie, pozvanie partnera, riadený rozhovor.
Didaktické prostriedky, pomocné prvky.
Práca s mikrofónom, sykavky, perovky, ozvena, statív, handka, šibenica.
Štruktúrovanie vystúpenia, fonácia, dýchanie, mimika, gestikulácia, základy rétoriky, základné chyby pri vystúpení a ich eliminácia, predstavovanie, vlastné vystúpenia, cvičenia.
Analýza vystúpení.

Trojdňový programMEDIÁLNE VYSTÚPENIE

Základný program problematiky mediálnych vystúpení.  Základné princípy plánovania, štruktúrovania a realizácie mediálnych vystúpení. Zvládnutie vlastných emočných prejavov stresu, trémy, nervozity, princípy efektívneho riadenia mediálnych prejavov. Odporúčame následné prepojenie na konkrétne okruhy vystúpení v televízii, rozhlase, na tlačovej besede a iných verejných podujatiach.
Hlavné témy
Tréning základných interpretačných prvkov, prvky mediálneho myslenia, mediálna asertivita a riadenie vystúpenia, rozvoj osobnostných prvkov vystupujúceho - sociálne, spoločenské, komunikačné zručnosti, vzhľad, obliekanie, priestor, diplomatická dôraznosť.
Prvky mediálnej reprezentácie, verbálna a neverbálna komunikácia, najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Tréning mediálneho prejavu - dôraz, melódia, rečnícka prestávka, rečnícke nástroje, rytmus, frekvencia slov, melódia reči.
Tréma, stres z verejného vystupovania, špecifiká stresu priamych vysielaní a ich zvládnutie.
Príprava tém, štruktúrovanie, určenie témy, zvládnutie únikov od témy, konfliktný partner a jeho zvládnutie.
Základy podujatí, mediálne raňajky, brífing, výstava, okrúhly stôl, interview, prezentácie, ...

Dvojdňový program


ROZHLASOVÉ VYSTÚPENIE

Program je určený pre účastníkov, ktorí musia vystupovať v rozhlasovom vysielaní, prípadne prostredníctvom rozhlasu musia odovzdávať svoje informácie, myšlienky a posolstvá ostatným. Program sa zapodieva špecifickými prvkami rozhlasového prostredia pri programoch nahrávaných i programoch priameho vysielania.


Hlavné témy
Štruktúrovanie rozhlasového vystúpenia, kľúčové slová, hlavné myšlienky, časový stres a jeho riešenie, zámena témy, nedohodnutá téma, špecifiká hlasového prejavu v rozhlase, tempo, rytmus, melódia, spisovnosť, artikulačná kvalita, doznenie myšlienky, prízvuk, dôraz, práca s rečníckymi prvkami, špecifiká práce s mikrofónom v štúdiu, pri rozhovore, v ruke, perovky, sykavky, nádychy, kašlátko, skákanie do reči, identifikácia hovoriaceho, techniky dýchania v rozhlase.
Cvičenia, modelové situácie, analýza vystúpení.

Dvojdňový programTELEVÍZIA

Program je určený pre účastníkov rôznych typov televíznych vystúpení v konkrétnych typoch relácií. Program uvádza do problematiky situácií v televíznych programoch, vrátane veľmi častého stresového vnímania nedostatku času na vyjadrenie, problému so zmenami náplne a zmenami tém, pomáha riešiť problematiku tvorby a výroby programu záznamovou technológiou a v živom vysielaní.


Hlavné témy
Špecifiká televízneho prostredia a televízneho programu, svetlá, tepelná záťaž, kostým, osobné oblečenie, hluk, stresové faktory a ich zvládnutie, maskérňa, základné líčenie, príprava témy a znalosť témy, kľúčové informácie, nosné prvky informácie, argumentácia, únik od témy, sebaistota, poznámky, riadenie situácie, režisér, redaktor, moderátor, beseda, argumentačná kvalita.
Skákanie do reči a zvládnutie rušivých prvkov, nekorektný redaktor, špecifiká spolupráce s kamerou, detail, polodetail, celok, polocelok, nájazd kamery, pomocné prvky, grafy, obrázky, príspevky, práca s inzertami, parafrázovanie.

Dvojdňový programPRED NOVINÁRMI

Tlačová beseda ako efektívny nástroj budovania publicity, informovania cieľových skupín, budovania mena, dôveryhodnosti. Program sa zapodieva problematikou zabezpečenia potrebných informácií v správnom čase prostredníctvom mediálnych kanálov. Príprava tlačovej besedy, vystupovanie a riadenie besedy je veľmi náročný proces, kde môžeme mnoho získať a mnoho stratiť. Preto sme túto tému zaradili do programu mediálnych vystúpení.


Hlavné témy
Základy Public relation, základy Media relation, nebudujte vzťahy s médiami, ale publicitu a procesy informovanosti.
Budovanie kontaktov, osobných vzťahov, novinári nechcú nakupovať, chcú informovať, nepoužívajte marketingové triky.
Štruktúrovanie mediálnej databázy podľa typu média (tlačové, rozhlas, denníky, mesačník, špecializované, televízne stanice, regionálne vysielanie, rozhlasové stanice, pokrytie, elektronické médiá, internet.
Vypracovanie mediálneho plánu, podstatné kľúčové informácie pre tlačovú besedu, znalosť a distribúcia detailov, presnosť, jednoznačnosť vyjadrovania, overovanie pochopenia, uvádzanie a neuvádzanie zdrojov.
Analýza cieľových skupín, poznáte svoju mediálnu scénu? Proaktívnosť, odbornosť, profesionalita.
Výstupy pre novinárov - tlačová správa, tlačové oznámenie, avízo, foto kit, fleš, ...
Štruktúrovanie tlačovej správy.
Identifikácia pri vystúpení, titulatúra, pozícia, relevantnosť.
Miesto a časovanie tlačovej besedy, termíny uzávierok.
Distribúcia dodatočných informácií, podporné prostredia, web.
Doplnkové prostriedky pri tlačovej besede, premietanie prezentácie, dvojrozmerné prvky, grafy, tabuľky, obrázky a ich správne použitie.
Autorizácia informácií, analýza výstupov v médiách.

Trojdňový program


RIADENIE VYSTÚPENIA

Program je určený autorom, režisérom a vystupujúcim. Program vedie účastníkov základnými okruhmi a pravidlami, umožňujúcimi zabezpečiť vysokú efektívnosť zabezpečovaných vystúpení.
V programe analyzujeme najčastejšie chyby s možnosťami ich prevencie a eliminácie.


Hlavné témy
Príprava vystúpenia, základná štruktúra a obsah, určenie priestoru, miesta a času vystúpenia.
Ozvučenie, osvetlenie, produkcia vystúpenia.
Určenie časového rozsahu, hlavnej kľúčovej témy.
Ako a čím začať.
Otvorenie vždy len jednej témy. Ukončenie témy, zvládnutie únikov od témy.
Diskusia - spustenie a ukončenie. Plánovanie času diskusie ako súčasti celkového času vystúpenia.
Riadenie diskusie, nepríjemné otázky, parafrázovanie.
Riadenie času vystúpenia, časomiera, práca s počítačom pri riadení času.
Určenie prestávky, pomocné materiály na rozdávanie, pracovné zošity, letáky, fotografie.
Ukončenie vystúpenia, zhrnutie témy, určenie záverov, rozlúčenie s poslucháčmi.

Dvojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah