lobing - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
základy lobingu       lobista        lobistické spojenia        Eurochambers

LOBING

Lobing, lobista, lobingové procesy - tieto pojmy sú často vnímané v našej spoločnosti ako synonymum nečestnosti, nekorektnosti, zvláštnosti, ba až takmer kriminálnej činnosti. Program okrem vysvetlenia a aj tréningu pravidiel, zásad, etiky a procesov lobingu, chce prispieť k očisteniu, legalizácii a transparentnosti lobingu v našej kultúre.
V mnohých krajinách sveta a napríklad aj v Bruseli, praktickom centre EÚ, je lobing štandardným, akceptovaným a veľmi transparentným prostriedkom jednak signalizácie potrieb rôznych úrovní spoločenských, obchodných a štátnych štruktúr, jednak - prostredníctvom lobistov - efektívnym nástrojom vytvárania dopadových štúdií, odborných informácií a korekčných procedúr pri vytváraní rôznych legislatívnych nástrojov.
Znalosť a profesionálna kvalita, ako aj etický kódex lobingu môžu prispieť k dotvoreniu pravidiel sprehľadnenia tejto činnosti.


ZÁKLADY LOBINGU

Pokračovanie programu lobingu. V tejto časti sa účastníci zoznámia so základnými lobistickými technikami.

Hlavné témy

Priamy kontakt, diskusia, beseda, worshop, pracovný obed, pracovná večera, recepcia, raut, oficiálne a protokolárne spoločenské podujatia, neformálne stretnutia, firemné eventy. Nepriamy kontakt, telefonát, e-mail, fax, elektronická prezentácia, DVD, videozáznam, tlačové materiály. Mediálne nástroje, besedy, vystúpenia na výstavách, účasť v reláciách, články v médiách, interview.
Konzultácie odborné, názorové, legislatívne, testovacie. Nátlakové metódy, sťažnosti, štrajk, manifestácia, žaloba, podnet k plebiscitu.
Lobovanie pre modifikáciu rozhodnutia, formálne a neformálne kontakty a ich budovanie, brífingové listiny, mediálny manažment, networking, účasť v odborných skupinách, realizácia a tvorba lobingových plánov, príprava, štruktúrovanie a časovanie lobingovej kampane. Tvorba lobingovej stratégie, alternatívy stratégie, nástroje vyhodnotenia efektívnosti lobingových procesov, legálne a nelegálne lobingové prostriedky.

Dvojdňový program


LOBING
NÁSTROJ DEMOKRATICKÉHO ROZHODOVANIA
LOBISTA

Ôsme vydanie knihy ,,Účinné public relations" od Cutlipa, Centera a Brooma - charakterizuje lobing takto: "Lobing je špecializovaná časť public relations, ktorá vytvára a udržiava vzťahy s vládou najmä s cieľom ovplyvniť legislatívu a reguláciu.
Základné pojmy, úvod do problematiky.

Hlavné témy

Lobista, jeho vlastnosti, lobistická firma, lobistický kontakt. Zručnosti a znalosti lobistu, prezentačné zručnosti, základy marketingu, znalosti procesov PR, komunikačné schopnosti, rétorika, nadväzovanie vzťahov, charizma, znalosť typológie, znalosť a budovanie mediálnych vzťahov, trpezlivosť, znalosti diplomacie, spoločenské
a protokolárne zručnosti, odborné znalosti.
Čo je a čo nie je lobing, budovanie legálnosti a oficiálnosti lobistu a lobingu.
Kontinuálny monitoring a analýza informácia o predmete lobingu, o pripravovaných relevantných zákonoch a normách, monitoring dynamiky vývoja zmien kľúčových faktorov, tvorba scenárov alternatív, dopadové analýzy.
Relevantnosť získaných informácií, verifikácia z viacerých zdrojov, legálnosť zdrojov, spravovanie informácií, vytváranie prvých stratégií a taktiky lobingových procesov.
Vlastné lobingové vyjednávanie, časový stres, ústupky, výhody, poznanie kompetentnosti partnera, riadenie vyjednávaní, lobingové argumentačné techniky.
Základná filozofia lobizmu, pomoc pri kariérnom raste partnerov.

Dvojdňový program


LOBISTICKÉ SPOJENIA

Vytváranie a udržiavanie lobistických vzťahov s relevantnými partnermi.
Pokračovanie programu lobingových procesov.

Hlavné témy

Vytvorenie predmetu lobingu, analýza relevantných cieľových partnerov, kto môže ovplvyniť realizáciu predmetu lobingu, legislatívne zmeny, cieľoví partneri na našom území a na území europarlamentu, experti, vedci, poradcovia, kľúčové vedecké inštitúcie, poslanci parlamentu, iné lobistické skupiny, záujmové skupiny, poradné orgány vlády, vzťahy s politickými stranami a hnutiami, vzťahy s ládou a parlamentom, vzťahy so samosprávou. Vytváranie kontaktných situácií, oficiálne situácie, protokolárne kontaktné situácie, veľtrhy, výstavy, prezentácie, definovanie okruhov a tém, profesná znalosť problematiky predmetu lobingu, dopadové štúdie, modely.

Dvojdňový program


EUROCHAMBERS, LOBING EÚ

Lobing, nástroj demokratického rozhodovania. Pokračovanie základného programu, fungovanie lobistov a lobistických zoskupení v EÚ, v európskom parlamente, registrovanie lobistov v Bruseli, ...

Hlavné témy

Lobing v EÚ, Eurochambres, zastúpenie profesných komôr, združenia lobistov, register zástupcov záujmových skupín, Public Affair spoločnosti, AALEP - asociácia akreditovaných lobistov v europarlamente, poradenské spoločnosti, neeurópske lobistické zastúpenia v EÚ, financovanie najatých lobistických firiem, problematika Think Tank, registrácia lobistov a ich účasť v europarlamente, legalizácia lobistov, profesné kódexy lobistu.

Jednodenný program

základy lobingu       lobista        lobistické spojenia        Eurochambers
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah