seniori - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

KOMUNIKÁCIA SO SENIORMI

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.
Práca so seniormi je veľmi náročná a vyžaduje si osobitý prístup, značnú dávku empatie, citlivosti, pochopenia a úcty.
Program uvádza základné okruhy a témy komunikácie so seniormi.
Program pre uzavreté skupiny naladíme na konkrétne zariadenie klienta.

Hlavné témy

Verbálna, neverbálna komunikácia, intímna zóna, zvyšovanie hlasu, špecifiká artikulačnej kvality, haptika, posturika, kinezika, gestika, paralingvistika, vnímanie komunikačných signálov seniorov a ich identifikácia, problémy infantilnej dispozície. Určenie témy, riadenie rozhovoru, motivačné aspekty, signály úcty a pochopenia. Najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Ekonomické a psychologické aspekty, náhradné riešenia v inštitúcii, inštitucionálny pobyt seniora krátkodobý, dlhodobý a všeobecná problematika pobytu seniora v zariadení. Špeciálna geriatrická starostlivosť, komunikácia o spôsobe poskytovania doplnkových služieb, výhody, nevýhody, argumentačná schopnosť, dôveryhodnosť, pomoc pri rozhodovaní seniora na pobyt v zariadení.
Zrakové postihnutie, hluchota, inkontinencia stolice, moču, základné pravidlá pri komunikácii s postihnutými, komunikácia pri postihnutí demenciou, Alzheimerova demencia a špecifiká komunikácie v týchto situáciách.

Dvojdňový program


PRÍPRAVA NA STARNUTIE

Príprava seniorov na starnutie je oblasť špeciálnej komunikácie, kde je možné veľmi jemne a dôstojne pripraviť seniora na nové situácie, stavy a problémy, ako aj sa dá narobiť veľa škody pri necitlivom správaní, neprofesionálnom a nekvalitnom prístupe k seniorom.
Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.
V prípade uzavretých skupín nastavíme program na prostredie konkrétneho zariadenia.

Hlavné témy

Zdravotnícka, psychologická a sociálna príprava na starobu, prvokontaktoví pracovníci ako najvýznamnejší prvok ovplyvňovania týchto procesov, poznanie a eliminácia rizikových faktorov, zmeny v osobných vzťahoch, nachádzanie motivačných aspektov vo vysokom veku, nové formy kreativity seniorov, vzdelávanie tretieho veku.
Modelové situácie, cvičenia.

Dvojdňový programRIADENIE KREATIVITY SENIOROV

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Program otvára možnosti sociálnej aktivácie seniorov v zariadeniach, rozvoj ich sebarealizácie, sebaúcty a aktivácie radosti zo života pri zohľadnení limitov veku, zdravia, mobility.

Hlavné témy

Akceptácia zmien jemnej motoriky seniorov, zmien zdravotného stavu, zmien kvality senzorických vnemov a ďalších limitov, výber a motivácia k vlastnej tvorbe, podnety, inšpirácia, jemné vedenia tvorby, porovnávanie výsledkov, možnosti výtvarných techník, tvarovacích techník, fotografia aúprava, tvorivá práca vprostredí počítača, použite všetkých zmyslov človeka všpecifickom zadaní a jeho kreatívnom stvárnení, podpora aktivít smerujúcich k pocitu nezávislosti, kompetencií a schopností, techniky zapojenia seniorov do odborných činností, senior ako lektor, učiteľ, usmerňovanie a vyhodnocovanie výsledkov.

Dvojdňový program


KOMUNIKÁCIA S PRÍBUZNÝMI

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.
Pre zabezpečenie kvalitných služieb pre seniora v zariadení je dôležitým partnerom rodina seniora.
Zmeny stavu seniora sa často odrážajú v náraste obáv, strachu, neznalosti, nie zriedka aj agresie.
Zvládnuť tieto situácie pomáha tento program.
V prípade uzavretej skupiny nastavíme program na konkrétne zariadenie.
Hlavné témy

Základy komunikácie od spolupráce v rodine klienta s terénnymi sociálnymi pracovníkmi po jeho prijatie v zariadení, príbuzní ako významný zdroj anamnézy klienta, riešenie nátlaku od príbuzných, ochrana dôverných informácií, pozitívna komunikácia, riadenie rozhovoru, začatie a skončenie rozhovoru, ako zvládnuť uvravených príbuzných, riadenie tém rozhovoru, dávkovanie informácií, vecná zložka rozhovoru, klient je v dobrých rukách, techniky oznámenia významného zhoršenia stavu klienta a jeho úmrtia, emočný nadhľad, empatia.

Jednodňový program


UMIERANIE

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Vzhľadom k vysokému veku seniorov v týchto zariadeniach je veľmi pravdepodobné stretnutie personálu s problematikou zomierania a smrti seniorov. Pretože nie každý pracovník je na takéto situácie profesionálne pripravený, je k dispozícii náš program zo základnými poznatkami a riešeniami.
Hlavné témy

Základné pojmy, úvod do thanatológie, téma smrti v zariadeniach pre seniorov, náhla smrť, prirodzená smrť, zdanlivá smrť, neočakávaná smrť, problematika prípravy na smrť, usporiadanie si svojho stavu, špecifiká umierania a jeho prejavov, postoje k umieraniu a smrti, poznanie základných fáz umierania, kompromis, depresia a akceptácia, sociálna smrť, praktická komunikácia s umierajúcim, predsmrtná eufória, správanie sa po smrti. Riešenie stresu a strachu personálu, psychologické aspekty blízkosti smrti, pokoj, sebaistota.

Dvojdňový program


AGEIZMUS

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.
Ageizmus je špeciálna disciplína, zaoberajúca sa negatívnymi prejavmi správania sa pracovníkov voči seniorom v zariadení.
V prípade uzavretej skupiny nastavíme program na prostredie konkrétneho zariadenia.

Hlavné témy

Špecifiká vekovej diskriminácie, vekovej segregácie, eliminácia negatívnych stereotypov správania sa voči seniorom, sociálne stereotypy, strach zo smrti, strata mladosti, výkonnosti, vnímanie seniorov ako záťaž, formy ageizmu a ich odstraňovanie, ageizmus otvorený a skrytý v zariadeniach, vytváranie procesov a foriem eliminácie diskriminácie seniorov z akýchkoľvek príčin, budovanie kultúry zariadenia, vnímanie zodpovednosti za seniorov každým pracovníkom zariadenia.

Dvojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah