metódy, formy - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

METÓDY, FORMY

Primárnym vstupom je odprednášanie parciálnych častí metodických blokov s postupným aktivovaním účastníkov. Účastníci používajú pracovné zošity, ktoré obsahujú kópie dôležitých poznámok, častí elektronickej prezentácie a informácií.
Pracovný zošit je dlhodobo osvedčená pomôcka, ktorú účastníci aktívne používajú a po ukončená vzdelávacieho, alebo tréningového programu je spravidla dlhodobo používanou pomôckou na pracovisku účastníka.
Po ukončení programu ostávajú pracovné zošity účastníkom, kde môžu poslúžiť - aj s ich vlastnými poznámkami - ako efektívna pracovná pomôcka.
Cieľom je minimalizácia opisovania a maximálne efektívne využitie času programu. Pracovné zošity sú súčasťou didaktických prvkov.
Dominantná orientácia je na praktickú aplikáciu poznatkov. Celý čas programu interaktívne riadi lektor, ktorý flexibilne reaguje na stav pozornosti a únavy poslucháčov.

Najčastejšia metóda je interaktívna prednáška s aktiváciou účastníkov, workshop s vopred stanovenou témou, tréning konkrétnych činností, zručností a návykov, prezentačný tréning, pri ktorom si účastníci odlaďujú svoje vytvorené prezentácie, tréningový program verejných vystúpení v rôznych komunikačných situáciách, odborné poradenstvo, koučing v prostredí klienta.
V prípade požiadavky klienta pripravíme flexibilne metódu realizácie programu tak, aby čo najefektívnejšie tieto požiadavky naplnila.SKLADBA PROGRAMU

umožňuje organické prepojenie potrebnej časti teórie s konkrétnym programom potrebných zručností v modelových situáciách. Program je zložený zo základných okruhov, ktoré nadväzujú na seba tak, že získané zručnosti predchádzajúceho okruhu sú počiatočnou platformou okruhov nasledujúcich.
Jednotlivé témy sú orientované na rýchle využitie získaných poznatkov v konkrétnej praxi, čo umožňuje praktickú verifikáciu a fixáciu poznatkov a zručností z programov.
Primárna orientácia na konkrétnu prax zohľadňuje tiež často sa vyskytujúcu požiadavku klienta na čo najmenšiu časovú stratu spôsobenú uvoľňovaním pracovníkov pre vzdelávacie a tréningové aktivity.

Okruhy a témy na seba nadväzujú a každá téma - ak má mať praktickú odozvu u účastníkov - si vyžaduje potrebný časový priestor.
Aj preto navrhujeme postupné kroky vo vzdelávacom programe, ktoré zohľadňujú jednak túto skutočnosť, jednak praktický problém s uvoľňovaním pracovníkov na vzdelávacie aktivity.


ROZSAH PROGRAMOV

Jednotlivé programy sú spravidla v rozsahu dvoj a trojdňových pracovných stretnutí s rozdelením dňa - pracovný program - od 9,00 do 17,00 hod. Počas programu sú prestávky po cca 50 min. práce. Čas prestávok určuje flexibilne lektor podľa únavy účastníkov. Samozrejme sme pripravení časový rozsah upraviť podľa požiadaviek.
Termíny programov budú stanovené v koordinácii medzi klientom a našou spoločnosťou.PRACOVNÁ SKUPINA

Odporúčame veľkosť pracovnej skupiny v rozsahu do cca 12 účastníkov.
Ide hlavne o možnosť aktívnej účasti účastníkov, čo pri veľkej skupine nie je veľmi praktické.
Samozrejme sme pripravení aj tento parameter upraviť v koordinácii podľa požiadaviek a potrieb klienta.TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľadom k prakticky celodennému zamestnaniu odporúčame zabezpečiť pre účastníkov pitný režim počas každého dňa - odporúčame minerálku, čaj, resp. kávu a drobné občerstvenie.

Štandardné didaktické pomôcky: Flip Chart, resp. tabuľa.

Didaktické pomôcky podľa typu programu: Kamera, mikrofón, plátno, dátový projektor, notebook, telefónne prístroje, dvoj a trojrozmerné prvky, etc.

V prípade potreby môžeme zabezpečiť všetky didaktické a technické pomôcky.VYBAVENIE ÚČASTNÍKOV

Účastníci sú vybavení pracovným zošitom s kópiami dôležitých študijných podkladov, priesvitiek, písacími potrebami, prípadne výukovým CD, DVD (konkretizácia týchto prvkov je daná aj konkrétnym programom, prípadne konkrétnou požiadavkou klienta).
Ak máte konkrétnu predstavu o iných prvkoch, spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh.V prípade realizácie programu v externých priestoroch odporúčame pre účastníkov voľné neformálne oblečenie.

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah