konflikt - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

RIADENIE KONFLIKTU

Konflikt, konfliktná situácia - často frustrujúci zážitok, negatívny emočný vnem, demotivačný efekt, pocit, že si s tým nedokážeme poradiť. Veľmi často v konfliktných situáciách prehrávame, pretože reagujeme spontánne, emotívne a náhodne. Konflikt je však proces, ktorý má svoje zákonitosti
a pravidlá. Keď ich poznáme, dokážeme konflikt často veľmi efektívne riadiť, v opačnom prípade sme riadení konfliktom.


Hlavné témy
neodkladajte riešenie konfliktu, prvá fáza konfliktu, analýza vecnej príčiny, určenie štruktúry konfliktných tém s ich prioritami, od začiatku asertívne riadenie konfliktnej situácie, nástroje a techniky prevzatia riadenia konfliktu, eliminácia osobnej roviny, vecné pragmatické otázky, poznanie pozičnej a argumentačnej sily účastníkov konfliktu, akceptácia partnera, základy diplomatického vyjednávania, dôležité formulácie, argumentačná kvality, argumentačné techniky, námietky, generovanie riešenia oboch strán, spoluúčasť na riešení, spoluzodpovednosť za výsledok, zachovanie tváre oponenta aj útočníka, vnútorná sila
Cvičenia, modelové situácie.

Dvojdňový program


KONFLIKT NA PRACOVISKU

Problémové a konfliktné situácie na pracovisku dokážu vážne poškodiť tímové vzťahy, motiváciu pracovníkov a ich postoj k vlastnej organizácii. Zvládnutie takýchto situácií manažérom je veľmi citlivo vnímanou reakciou. Program rieši najčastejšie príčiny konfliktov a spôsoby ich prevencie
a riešenia.Hlavné témy

Špecifikácia konfliktu ako riadeného procesu, diagnostika varovných signálov – pracoviská, spoločné priestory, nepriama agresia, otvorený konfliktu, zdroje konfliktu, špecifiká zdrojov konfliktu na pracovisku, emočná a vecná rovina konfliktu, základ riadenia explozívneho konfliktu, pozitívne myslenie, vytváranie pozitívnych modelov
a vzorov, základné techniky ovplyvňovania partnera v konflikte, manažér ako vzor aj v konfliktných situáciách.
Metódy riadenia konfliktu, aktívne počúvanie, empatické správanie, asertívne správanie, aplikácia metód
v modelových situáciách, riadenie procesu konfliktu z aspektu profesionálnej komunikácie, riadenie procesu
z aspektu riadenia ľudských zdrojov, problematika riešenia konfliktu v prítomnosti klientov, konflikt z aspektu reprezentácie spoločnosti.
Donášanie, rozvracanie tímu, ohováranie, ignorancia, povýšenectvo, neúcta, techniky zvládnutia otvorenej agresie, verbálneho útoku, implementácia opravných a preventívnych nástrojov.
Sebadôvera pri riadení konfliktu, prevencia, psychoteror a jeho špecifiká na pracovisku, mobbing, bossing, konflikt z aspektu CRM, psychická odolnosť, psychické zdravie, špecifické techniky pri riadení procesov konfliktu, riadenie konfliktných procesov pri vybavovaní sťažností, reklamácie, konflikt s nespokojným klientom.
Modelové situácie, cvičenia.

Trojdňový programTRÉMA, STRES, BLOKY

Tréma, stres, nervozita pred verejným vystúpením, pred účinkovaním v médiách, pred oznámením nepríjemnej informácie, pred účasťou v konfliktnom rozhovore, pred pohovorom, skrátka určite by sme dokázali vymenovať mnoho ďalších situácií, ktorých sa obávame a ktoré našu sebaistotu neposilňujú. V našom programe nájdete základné nástroje, techniky a spôsoby predchádzania a zvládnutia prejavov trémy a stresu.


Hlavné témy

Vonkajšie prejavy trémy, stresu, neistoty pred a počas vystúpenia, sucho v ústach, ,,plávajúci" žalúdok, chvenie rúk, potenie, červenanie, zabudnutie textu, ... Situácia pred verejným vystúpením, výberovým pohovorom, uchádzaním sa o prácu, obhajobou svojich argumentov, atď.
Prostriedky na zníženie prejavov trémy a stresu, precízna príprava vystúpenia, dychové cvičenia, koncentračné cvičenia, artikulačné cvičenia. Použitie asertívneho správania, prvkov empatie a riadenia situácie. Pozitívne aspekty stresu a trémy, posilnenie vlastnej zodpovednosti za úspech, akceptácia dispozície k stresu, negatívne aspekty alkoholu, psychofarmák.
Modelové situácie účastníkov, cvičenia sebaistoty, vyhodnotenie a ladenie vystúpení.

Dvojdňový program
VNÍMANIE PARTNERA

Aktívne počúvanie je často podceňovaná schopnosť porozumieť rôznym interpretáciám, chápaniu a vnímaniu informácií, javov, procesov. Schopnosť aktívneho počúvania je významným nástrojom pri riadení komunikačných situácií, riadení konfliktných a problémových situácií. Kvalitné aktívne počúvanie často pozorovateľne uvoľňuje napätú emočnú atmosféru vzájomnej komunikácie, vzťahu, situácie.


Hlavné témy

Jednoznačné riadenie rozhovoru, určenie témy, udržiavanie témy, zvládnutie únikov od témy, určenie priestoru pre partnera, riadenie odpovede, asertivita pri riadení odpovedí. Typy a druhy otázok, formy a spôsoby ich použitia, priame, nepriame, sugestívne, navádzajúce, hodnotiace, kreatívne, názorové, dôkazové, vysvetľujúce, etc. Techniky riadeného počúvania, sociálne počúvanie, informačné počúvanie. Základné fázy aktívneho počúvania, prijatie, koncentrácia, selekcia, analýza, hodnotenie, rakcia. Najčastejšie chyby a ich eliminácia, demotivácia, rýchle závery, haló efekt, problém pozičnej sily a autority. Budovanie dôvery, istoty, participácie pozícií, akceptácia parity.

Dvojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah