manažment - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
riadenie       osobnosť manažéra       manažérska komunikácia         MBO       Accountability        EQM


RIADENIE
Riadenie ľudí, procesov, činností, stratégií, rozhodovanie na všetkých hierarchických úrovniach riadenia, motivovanie ľudí, vytváranie vzorov, predvídanie, komunikácia, etc. Iste by sme mohli menovať mnoho ďalších vlastností efektívneho manažéra.
Súbor programov pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia nepatrí medzi ,,rýchlokurzy geniality", ale je to súbor vzdelávacích programov, tréningov, workshopov a ďalších činností smerujúcich k čo najvyššej kvalite znalostí, zručností a aj rutín.


OSOBNOSŤ MANAŽÉRA

Osobnosť manažéra, rozvíjanie a zvyšovanie kvality jeho práce, je predmetom tohto programu.
Program je určený manažérom na všetkých úrovniach riadenia.


Hlavné témy

Manažér ako líder, rozvoj znalostí a poznania vlastných schopností a rezerv, manažér z aspektu dominantnej zodpovednosti za riadenie procesov a riadenie ľudských zdrojov, manažérske vytváranie vzťahových vzorov, závislostná teória vedenia, moc, najčastejšie riadiace chyby.
Manažér ako kouč, základné typy osobnosti, rozdelenie temperamentov ľudí a ich riadenie, dominancia osobnosti, typy X a Y, riadení
a riadiaci, základné problémové okruhy, sebariadenie, základné pravidlá koučingu, najčastejšie chyby procesu koučovania a ich eliminácia.
Štýl vedenia, analýza vlastného štýlu vedenia, alternatívy štýlov vedenia, závislostná teória vedenia, moc.

Dvojdňový program


MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA

Znalosť techník a foriem manažérskej komunikácie je neoddeliteľnou súčasťou profesionálnych kvalít riadiaceho pracovníka na všetkých úrovniach riadenia. Schopnosť presne odovzdať nielen zadanie úloh, ale aj riadiť komunikačné situácie, vytvárať motivačné efekty a vytvárať vzory správania a vzory hodnôt pre svojich podriadených.
Program sme zaradili na základe analýz najčastejších chýb v riadení ľudí, procesov a organizácií.


Hlavné témy

Príprava a štruktúrovanie komunikačnej situácie, definovanie nosných tém, časové horizonty jednotlivých častí. Podstatné informácie, kľúčové prvky, problematika používania odbornej terminológie, najčastejšie chyby a ich eliminácia, nejednoznačnosť, nepresnosť, problém so zadaním časových horizontov a meradiel.
Expresíva a emočné aspekty, cielenie informácií, kruhová, reťazová, ohnisková manažérska komunikácia, riadenie diskusie, hodnotenie, sankčné rozhodnutia, motivačné aspekty. Verbálne a neverbálne prvky, pomocné informačné prostriedky, overovanie pochopenia.
Komunikačný štýl analytický, expresívny, participačný, ústretový, základné manipulačné techniky, aktívne počúvanie, typy otázok, ich distribúcia a spracovanie.

Dvojdňový program


MBO - Management By Objectives
Riadenie podľa cieľov

Významný manažérsky nástroj, zdôrazňujúci ,,ťah na bránku" pri riadení kľúčových činností.
Metóda riadenia a hodnotenia podľa cieľov ( Management by Objectives ) je založená na špecifikácii cieľov, noriem a požadovaných parametrov výsledkov, na základe ktorých budú pracovníci hodnotení. Program chce pomôcť manažérom a aj ich spolupracovníkom vytyčovať kľúčové ciele riadenej organizácie.Hlavné témy

Drucker versus Taylor, päť kľúčových faktorov riadenia podľa cieľov, päť kľúčových činností manažéra pri riadení podľa cieľov, analýza, špecifikácia a distribúcia potrebných činností na jednotlivé pracoviská, budovanie motivačných mechanizmov a procesov, komunikačná sieť vertikálna i horizontálna, trvalé procesy spätnej väzby, poznanie podielu práce jednotlivca na výsledku, určenie meradiel cieľov, meranie, analýza odchyliek a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, trvalý kvalifikačný rozvoj pracovníkov, podiel zodpovednosti za ciele na všetkých úrovniach riadenia, spoluúčasť výkonných pracovníkov na formulovaní a doladení cieľov, analýza a špecifikácia cieľov podľa vzťažných kritérií a podmienok, podľa úrovne riadenia až po pracovníka v dielni, podľa definovaných kompetencií a zodpovedností, podľa časových horizontov, riadenie zhora nadol, skracovanie časových rozsahov úloh, aktívne konanie manažérov.
Modelové situácie, príklady, diskusia.

2 x dvojdňový program


ACCOUNTABILITY
Manažérska schopnosť a zodpovednosť

Manažérska schopnosť plniť poverenie vo vzťahu ku svojim znalostiam, skúsenostiam a zodpovednosti patrí z aspektu manažérskej etiky dôležitý predpoklad morálnej integrity osobnosti manažéra, jeho sociálnej zrelosti.
Program uvádza do problematiky procesov ovplyvňujúcich manažéra z aspektu nielen jeho schopností, ale aj jeho vnímanie a realizácie zodpovednosti.


Hlavné okruhy a témy:

Manažérska schopnosť plniť poverenie vo vzťahu ku schopnostiam a zodpovednosti manažéra (vzťah Accountability, Authority a Responzibility), kvalifikácia, skúsenosti, zručnosti, osobnostné kvality, preferovaný riadiaci štýl, špecifiká anažérskych rozhodnutí, participácia podriadených na rozhodovaní, strategické myslenie, určovanie priorít, rozvoj interpersonálnych vzťahov, profesné znalosti, vytváranie profesného vzoru, kreativita, flexibilita, špecifiká zodpovedností a kompetencií, určenie vlastných kompetencií, distribúcia kompetencií a zodpovedností, top manažér, líniový manažér, líniové riadenie a zodpovednosti, projektové riadenie a zodpovednosti, riadenie podľa cieľov (MBO), správne stanovenie cieľov, riadenie hodnotenie kvality, zodpovednosť za rozhodnutia, zodpovednosť za delegované kompetencie na nižšie úrovne riadenia, znalostný manažment pri riadení tímu, manažér ako líder, rozvoj znalostí a poznania vlastných schopností a rezerv, manažér z aspektu dominantnej zodpovednosti za riadenie procesov a riadenie ľudských zdrojov, riadenie ľudí úlohami a cieľmi, procesy hierarchie potrieb, kontext organizácie a pracovníka, finančné a nefinančné faktory motivácie, odmena a spokojnosť s prácou, analýza účinnosti motivačných nástrojov, projektovanie práce, projektovanie tímu, obohacovanie obsahu práce, znalosť podielu pracovníka na výsledku práce, manažérske vytváranie vzťahových vzorov, závislostná teória vedenia, moc, najčastejšie riadiace chyby, etický kódex manažéra, zodpovednosť voči profesii a firme, spolupracovníkom, podriadeným, zamestnávateľovi, klientom, verejnosti, špecifiká zodpovedností, schopnosť riešiť stret záujmov, analýza signálov stretu záujmov, retrospektívna zodpovednosť, zodpovednosť manažéra v kontexte organizácie, zodpovednosť za budúcnosť, zodpovednosť za udržiavanie hodnotovej orientácie firmy.
Modelové situácie, diskusia.

2 x dvojdňový program


EQM

IQ, inteligenčný kvocient a EQ, emocionálna inteligencia - poznanie procesov EQ a ich využitie v riadení ľudských zdrojov, rozvojových programoch a vo zvyšovaní kvality organizácie.


Hlavné témy

,,Poznanie a význam emočnej inteligencie v riadení ľudí"
Stanovenie emočnej inteligencie, meradlá, spôsob identifikácie, základné prejavy, rozdiel medzi IQ a EQ, aktivácia emočnej kreativity z aspektu riadenia.
,,Proces riadenia zmien a akceptácia poznania EQ"
Predpokladané reakcie na potrebu a zadanie zmeny, podiel pracovníkov na riadení procesov zmeny, smerovanie pracovníkov k sebarozvoju a rozvoju EQ, poznanie potreby rozvoja EQ z aspektu dlhodobej perspektívy pracovníkov a spoločnosti.
,,Požiadavky spoločnosti vecné versus EQ"
Poznanie vzťahov vecných zručností pracovníkov (komunikačné zručnosti, flexibilita, sebaovládanie, disciplína, interpersonálna efektivita, ...) a vlastností, ktoré sa dajú rozvíjať na základe poznania EQ (empatia, lojálnosť, schopnosť uvažovať v dlhodobých horizontoch, ochota k spolupráci, etc.).
,,Vzťahy medzi IQ, praktickou inteligenciou a skúsenosťami a EQ" a možnosti ich použitia v riadiacej praxi.
,,Emočná kompetencia"
Nezávislosť, sólo aktivity, výskum, interpersonálne vzťahy sociálne a pracovné, výhody a nevýhody tímovej práce, hierarchické usporiadanie EQ s vytváraním synaptických vzťahov, osobná zainteresovanosť, EQ len ako predpoklad schopnosti riadiť, štruktúry kvalít EQ.
,,Využitie poznania a rozvoja EQ"
Riadenie vlastnej kariéry, usmernenie a motivácia kariérneho rastu podriadených, sebahodnotenie, poznanie vlastných možností a limitov, rozvoj vnímania, rozvoj vlastnej osobnosti, sebaovládanie, riadenie konfliktu, riadenie emócií, empatické správanie, rozvoj dôveryhodnosti a spoľahlivosti, zachovanie mravnej integrity, schopnosť a ochota niesť zodpovednosť, rozvoj ctižiadostivosti, optimizmu, rozvoj spoločenských kvalít
a zručností.
,,Diverzita ako nástroj na dosiahnutie spoločných cieľov"
Využitie a riadenie rozdielov medzi ľuďmi k dosiahnutiu spoločných cieľov, prekrytie cieľov spoločnosti s cieľmi jednotlivca, stotožnenie sa s cieľmi spoločnosti, predsudky a mýty v organizácii, vnútropodniková diplomacia,
,,Vodcovské schopnosti"
Rozvoj manažérskych schopností inšpirovať, viesť a motivovať jednotlivcov a riadené tímy, rozvoj schopností naštartovať nadšenie a stotožnenie sa s víziou a spoločným cieľom, schopnosť rozvíjať preberanie aktívnej riadiacej úlohy, smerovanie k zodpovednosti, manažér ako katalyzátor procesov,...

Štvordňový program
(2 x dva dni)

riadenie       osobnosť manažéra       manažérska komunikácia         MBO       Accountability        EQM

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah