nástroje riadenia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

FIREMNÁ STRATÉGIA

Firemná stratégia, pojem často vnímaný nejasne, nejednoznačne, prípadne ako zbytočnosť.
Predsa je dôležité vyrobiť, predať a generovať zisk, nie? A v situácii, kedy je firemná stratégia jasná a zrozumiteľná manažérom, tak o nej často ani netušia zamestnanci.
Program je určený top manažérom a manažérom na strednej úrovni riadenia.

Hlavné témy

Vízia ako základný stavebný kameň, čo je vízia spoločnosti, filozofia firmy, zjednotenie, vytváranie vízie, stanovenie priorít a analýza reálnosti.
Stratégia spoločnosti, definovanie stratégie, prečo treba stratégiu, konkretizácia prvkov firemnej stratégie, strategický plán, analýza konkurenčného prostredia, zostavenie strategického tímu, proces analýzy, plánovania a realizácie, definovanie priorít, odhad rizík, rozpočet, ekonomické aspekty, implementácia stratégie do spoločnosti, proces strategického plánovania, kontrola, monitoring.
Meranie firemnej stratégie, Balanced Scorecard - BSC, finančný merací systém, základné perspektívy, finančné ciele a stratégia spoločnosti, segmentácia trhu, priamy a nepriamy predaj, čas, kvalita, cena, meranie kvality procesov, meranie nákladov na proces, meranie schopností pracovníkov, strategické a diagnostické meradlá, zdieľané zdroje, alokácia zdrojov, taktická a strategická spätná väzba, strategické iniciatívy, vytvorenie integrovaného manažérskeho systému.

Trojdňový program

RIADENIE ZMIEN

Prakticky každé rozhodnutie manažéra je zmena súčasného stavu na požadovaný nový stav. Program uvádza do problematiky poznania potreby zmien, pravdepodobnosti úspešnosti jej zavedenia do praxe a ďalšími prvkami.
Program je určený pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia.Hlavné témy

Zmena ako neoddeliteľná súčasť manažérskej práce, analýza potrieb zmeny, konkretizácia predmetu zmeny, nastavenie meradiel a kontrolných mechanizmov, stanovenie časových horizontov jednotlivý fáz zmeny, analýza faktorov vonkajšieho prostredia, STEEP faktory, SWOT analýza, analýza faktorov zmenu ovplyvňujúcich, analýza síl zmene brániacich, metódy eliminácie brániacich síl, implementačný proces, dynamika implementácie, riadenie rýchlosti zmeny, stratégia eliminácie brániacich síl, vyhodnotenie efektívnosti zmeny, monitoring procesu, čiastkové priebežné hodnotenia, systémová intervenčná analýza, organizačný rozvoj.
Vytvorenie komunikačných kanálov a aktívna účasť zúčastnených manažérov, publikovanie čiastkových výsledkov, včasné zachytenie problémov, generovanie riešení od zamestnancov, motivačný aspekt komunikácie zmeny.

Trojdňový program


RIADENIE PROJEKTOV

Potreba inovácií v riadení spoločnosti, časový tlak a potreba rýchlo a efektívne reagovať na konkurenčné prostredie a na zmeny na trhu, prinášajú často názor, že ,,veď napíšeme projekt a bude po probléme".
Nie zriedka samotný pojem ,,projekt" sa dostal do zaujímavých výkladových rovín - od umeleckej komodity, keď takmer každý štandardný koncert je ,,projekt", po vnímanie pojmu ,,projekt" ako samospasiteľného nástroja na všetko, pretože ,,sa zaplatí z rôznych štrukturálnych zdrojov EÚ".
Ani spontánne zriadenie funkcie ,,manažér projektov" v organizácii ešte nemusí byť cesta k riešeniu.
Program sa zaoberá problematikou a prostredím riadenia projektov z aspektu riadenia spoločnosti a z aspektu riadiaceho tieto procesy.
Pre uzavreté skupiny nastavíme program na konkrétne reálie a komoditu klienta.

Hlavné témy

Definícia projektu, čo je riadenie projektu, základné systémové prvky projektu, kľúčové úlohy, parametre ovplyvňujúce efektívnosť a úspech, dôležité fázy procesu riadenia projektu, testovanie realizačnej kvality, alternatívne riešenie, dopadové štúdie, stanovenie priorít, definovanie predstáv, cieľov, limitov, nástrojov, zdrojov a časových horizontov, základy plánovania realizačný tím, splniteľnosť úlohy, projektová komunikácia, budovanie komunikačných kanálov, základné procesy sledovania výkonov, monitoring, korekčné procesy.
Budovanie projektového tímu, jeho riadenie a rozvoj kvality.
Projektový marketing, podporný nástroj v komunikačnom prostredí, benefity úspešnej realizácie projektu v horizontálnej i vertikálne rovine, motivačný faktor myšlienky ,,nepracujme ťažšie, ale efektívnejšie".
Najčastejšie chyby v projektovom riadení a ich eliminácia, interné a externé riadenie projektov, výhody a nevýhody.

Trojdňový program


RIADENIE PORÁD

Porada, v mnohých organizáciách vnímaná ako formálna a neužitočná časť práce. Časté zlozvyky ako ,,patrí sa mať poradu každý pondelok", ,,zúčastňuje sa každý", ,,kontrola uznesení z minulej porady", ,,úloha trvá", celodenné a viacdenné porady, sú značne demotivačným prvkom v kultúre organizácie a riadenia. Program sa zaoberá riadením stretnutí a vkladá do rúk manažéra užitočný nástroj.


Hlavné témy

Porada - pojem odvodený od ,, radiť sa navzájom".
Základné pravidlá, distribúcia problému hneď po jeho vzniku pred poradou, presné určenie cieľa porady, účasť len relevantných osôb, kompetentnosť zúčastnených, stanovenie riadiaceho porady, zapisovateľa pred poradou, určenie času porady - presný začiatok a doba trvania.
Štruktúrovanie porady, dôsledné oddelenie odovzdávania informácií od návrhov riešení, aktívne zapojenie každého účastníka, postupnosť tém, riadenie diskusie, disciplína, konkretizácia záverov, vyrovnanie sa nejednoznačností, overenie pochopenia, stanovenie meradiel a časových horizontov úloh, okamžitá distribúcia zápisu.
Porady nemusia byť len priamokontaktné s osobnou účasťou, virtuálne porady, intranet, internet, IT konferencie, on line konzultácie.
Riadenie porady, konkretizácia cieľa porady, distribúcia úloh s presnou parametrizáciou požadovaných výstupov, porovnanie s plánom a prijatie opravných prostriedkov.
Typy porád podľa potreby, naliehavosti, zmyslu, strategická porada, manažérska porada, krízová porada, operatívna porada, výrobná porada, etc.
Eliminácia rušivých prvkov, nepripravenosť, meškanie, nekompetentnosť, notorický rušitelia, riadenie konfliktných situácií.

Dvojdňový program


RIADENIE ČASU

Čas ako dobrý sluha ale zlý pán. V riadení čas vnímame ako súpera, uberajúceho energiu a niekedy aj motiváciu pokračovať. Manažér však musí byť schopný riadiť nielen procesy, ľudí a mnoho ním ovládaných činností, musí byť schopný aj profesionálne riadiť čas, v opačnom prípade bude riadený časom.
Program sprevádza účastníkov touto problematikou, a je určený nielen manažérom.


Hlavné témy

Riadenie času z aspektu manažérov, analýza cieľov z aspektu priority, vymedzenia, realizovateľnosti orientácia na výsledky. Najčastejšie chyby pri riadení času a ich príčiny, definovanie cieľov v čase, týždenný a denný plán závislosť na naliehavosti, index naliehavosti, kvadrant naliehavosti, hierarchia potrieb, psychologické aspekty naliehavosti.
Matica riadenia času, ABC metóda, Paretova analýza, výkonnostná krivka, problematika delegovania.
Pozitívne myslenie, plánovanie a kontrola časového plánu, plnenie termínov, reálne a nereálne termíny, chyby perfekcie, načasovanie, systematický prístup k rozhodovaniu z časového aspektu, analýza, emócie, intuícia, riadenie a stratégia porád, eliminácia vyrušovania.
Asertívne a empatické správanie, efektívne využívanie informačných technológií, delegovanie, nebuďte zamestnanec svojich pracovníkov, úsilie, výkon, efekt, organizovanie mimo pracoviska.
Najčastejšie chyb, ich poznanie a eliminácia, chceme vybaviť všetko a okamžite. nemáme jasné ciele, snaha byť informovaný o všetkom, neefektívne porady, akceptovanie neohlásených návštev, nedostatočná koncentrácia, žiadna sebadisciplína, presúvanie nepríjemných vecí na neskôr, ...

Dvojdňový program

DELEGOVANIE

Rozdeliť úlohy ľuďom, ktorí ich dokážu realizovať, zabezpečiť aby mali prácu čím a kedy vykonať, zvoliť správnych ľudí, na správnom mieste a v správny čas, to všetko tiež patrí k umeniu riadiť.
Častý výrok ,, Pokiaľ im to vysvetlím, to si skôr spravím sám", patrí k závažným manažérskym chybám. Program vás uvedie do problematiky delegovania.
Program je určený manažérom na všetkých úrovniach riadenia.Hlavné témy

Znalosť vzťahu medzi úsilím, výkonom a vonkajším a vnútorným efektom v procese práce.
Delegovanie na základe znalostí základných predpokladov vykonať prácu podľa požadovaných parametrov, delegovanie aj primeraných kompetencií distribúcie potrebných zdrojov, kompetencie rozhodnúť v stanovenom rozsahu, kompetencie kontrolovať, ale súčasne delegovanie kompetencie zodpovednosti za výsledok a za dodržanie požadovaných parametrov výsledku.
Výhody správneho delegovania, časová úspora, zvyšovanie flexibility pracovníkov, rozvoj kreativity pri hľadaní nových postupov, dosiahnutie viac práce za kratší čas, zníženie nekvality, uznanie, ale tiež testovanie možností pracovníkov, výhody pre manažéra, výhody pre pracovníka a výhody pre organizáciu, prípadne aj výhody pre klientov.
Najčastejšie chyby delegovania, nejasné delegovanie kompetencií, delegovanie len zodpovedností, nejasná úloha, nejednoznačné parametre výstupu, možnosť rôznej interpretácie zadania, neznalosť možností a schopností pracovníkov, nepochopenie, obavy.
Základné kroky, analýza úlohy, naplánovanie delegovania vrátane zdrojov, kompetencií a zodpovedností, jednoznačné zadanie, parametre výstupu, jednoznačné časové určenie.
Stanovenie kontrolných procedúr, delegovať formou ,,čo" nie ,,ako".

Dvojdňový program


KAIZEN

Metóda neustáleho zlepšovania procesov. Pri nevyhnutnosti byť schopní reagovať na trvalé zvyšovanie požiadaviek klientov, trhu, prostredí, pri potrebe zvládnuť krízové obdobia, je jednou z ciest zvyšovanie kvality nielen produktov a ich parametrov, ale tiež manažérskych strategických a riadiacich procesov, procesov marketingu a riadenia vzťahov s klientmi.
KAIZEN je cesta trvalého zlepšovania, alebo trvalej cesty k lepšiemu. V tomto programe si môžete overiť, že realizácia týchto nástrojov riadenia nemusí byť v oblasti vysokých nákladov a zložitých štrukturálnych zmien.

Hlavné témy

Vytvorenie manažmentu pre zmeny, zmeny náhle a zmeny postupné, poznanie prínosu zmeny, zmena sociálnej atmosféry v prospech iniciatív všímania si možností zlepšovania v celom spektre pracovníkov organizácie.
Hlavné zložky Kaizen, prísna kontrola kvality bez kompromisov a s nízkou hodnotou tolerancie voči nekvalite, trvalá orientácia na zákazníka, vytvorenie systému kreovania, oponovania, realizácie a odmenenia zlepšovacích návrhov, pracovná disciplína, personalizovaná údržba technológií a výrobných prostriedkov, zvyšovanie kvality znalostí a zručností pracovníkov, krúžky kontroly kvality.
Kaizen - faktor zmeny firemnej kultúry v CRM, základné nástroje vyhodnocovania efektívnosti riadenia kvality, hranice zvládateľnosti úloh v požadovanej kvalite, metóda Kamban v riadení kvality, riadenie vzťahov.
Kvalita - Náklady - Plánovanie z aspektu Kaizen, kontrolné metódy.
Metódy Just-in-Time (Práve včas), špecifikácia priorít, Warusa - kagen: nástroj riadenia kvality, kedy sú špecifikované a analyzované situácie, ktoré ešte problém negenerujú, ale už nie sú úplne v poriadku.

Dvojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah