riadenie tímu - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

VYTVORENIE A RIADENIE TÍMUDôležitou úlohou manažéra je vytvoriť kvalitný a efektívny pracovný tím. Nie je zriedkavým javom, že správanie pracovníkov a ich hodnotový systém je zrkadlovým obrazom ich manažéra, aj preto program obsahuje prvky zodpovednosti za riadených ľudí.

Hlavné témy

Definovania a konštrukcie pracovnej pozície, znalosť kontextu práce tímu, vývojové štádiá efektívnosti tímu, tímové pozície, tímové roly, formálne a neformálne hierarchie, moc a autorita, riadenie a meranie efektívnosti tímu, faktory ovplyvňujúce efektívnosť tímu, riadenie konfliktu v tíme.
Riadenie rozvoja tímu, zladenie záujmov tímu a organizácie, optimalizácia orientácie na prácu a na ľudí, sociálne aspekty tvorby tímu, kľúčová úloha - zabezpečenie vykonania práce.
Veľkosť tímu, rozsah riadenia.
Vzťah vplyv, moc, autorita, nároky, obmedzenia, voľby, rozdiel medzi efektívnosťou a účinnosťou, manažérske interakcie s organizáciou a tímom. Špecifikácia zadávania úloh.
Organizačné a individuálne ciele tímu, výhody a nevýhody tímovej práce.
Vzťah medzi výkonom, úsilím a efektom. Kontrolné procesy, pocit spravodlivej odmeny, manažérska komunikácia.
Typy riadenia tímu, riadenie termínmi a úlohami, špecifiká autokratického, participatívneho a demokratického riadenia tímu, virtuálne pracoviská.

Trojdňový program


VÝBEROVÝ PROCES

Správne nastaviť potrebné parametre pre výber, nábor a získavanie pracovníkov je kľúčový proces, kde môžeme nastaviť kvalitné kritériá a zvýšiť pravdepodobnosť úspechu, alebo urobiť vážne chyby s dlhodobým dopadom. Program odporúčame aj manažérom, ktorí by sa mali v záverečnej fáze výberového konania tohto procesu zúčastniť.
Radi vám poradíme pri príprave aj realizácii celého procesu - spojte sa s nami a vyžiadajte si vypracovanie návrhu.

Hlavné témy

Analýza potrieb zabezpečenia a vykonania práce, prognózovanie a plánovanie pracovných síl, distribúcia informácií o danej pozícii, zásady konštrukcie konkrétnej pracovnej pozície, rozsah práce, kompetencie, nároky, hierarchická pozícia, odmena. Úroveň vzdelania, prax, osobnostné predpoklady, verifikácia požadovaných vlastností, assesment centre, skúšobná doba, psychodiagnostika, záťažové testy, kreatívne testy. Analýza súčasných zdrojov, prieskum trhu práce, aproximácia do budúcnosti. Analýza interných a externých faktorov modifikujúcich pravdepodobnosť úspechu.
Základné procesy, výber a nábor, štruktúra výberového a prijímacieho pohovoru, adaptačný proces, uvedenie do funkcie, postupnosť fáz do plnej funkčnosti pracovnej pozície, systém rozvoja pracovníkov, systém hodnotenia pracovníkov. Najčastejšie chyby a ich eliminácia.

Dvojdňový program


MOTIVÁCIE TÍMU

K riadiacej práci manažéra pri riadení ľudí patrí schopnosť viesť, podnecovať a motivovať svojich ľudí. Riadenie ľudí je o zodpovednosti za ich výsledky, aj o smerovaní ľudí k stotožneniu sa s vykonávanou prácou, pri kvalitnej motivácii merateľne klesá fluktuácia, zmätkovitosť a stúpa kreativita.
Program pomáha odstraňovať časté manažérske chyby a nedostatky pri riadení a motivovaní ľudí.


Hlavné témy

Riadenie ľudí úlohami a cieľmi, procesy hierarchie potrieb, kontext organizácie a pracovníka, finančné
a nefinančné faktory motivácie, odmena a spokojnosť s prácou, analýza účinnosti motivačných nástrojov. Projektovanie práce, projektovanie tímu, obohacovanie obsahu práce.
Znalosť podielu pracovníka na výsledku práce, neexistuje nevýznamná pracovná pozícia, kariérny rast, zvyšovanie kvality, vzdelania, zručností, delegovanie kompetencií a zodpovedností. Pracovné prostredie, prostriedky, priestor, podiel na distribúcii prostriedkov a časti odmeny za vykonanú prácu, zabezpečenie spravodlivej odmeny, budovanie systému sankcií a odmien, hodnotiace rozhovory, koučingové efekty, znalosť kontrolných procesov.
Osobné aspekty, oslovovanie pracovníkov menom, priebežná prítomnosť manažéra na riadených pracoviskách.
Poznanie vlastností pracovníkov, osobná a tímová motivácia, demotivácia, problém premotivovania.
Pri odstránení príčin nespokojnosti nenastupuje spokojnosť.

Dvojdňový program


KOMPETENCIE, ZODPOVEDNOSTI

Kompetencie,  termín významný z aspektu riadenia ľudí, hodnotenia ich kvality,  rozvoja a motivácií.
Pochopenie obsahu a významu kompetencií v procesoch  riadenia ľudí vkladá do rúk manažéra silný a efektívny nástroj.


Hlavné témy

Vedomosti,  zručnosti, postoje ako základné vstupy ovplyvňujúce kompetencie  pracovníka, kompetencie jednotlivca a tímu, poznanie kompetencií  nadriadeného, vzťah kompetencií a zodpovedností, delegovanie kompetencií a  zodpovedností, nezasahovanie do určených kompetencií, znalosti,  zručnosti a skúsenosti versus úspešnosť, orientácia na výsledok,  rýchlosť adaptácie na zmeny, flexibilita generovaných riešení, schopnosť  eliminácie neefektívnych riešení a postupov, problematika pochopenia  cieľov a ich merateľnosti (SMART), rozvoj kreatívnych techník riešení,  systémové a kritické myslenie, zodpovednosť za výsledky, negatívne  aspekty neriadenej kompetencie, základné problémy a ich riešenie.

Dvojdňový program


HODNOTENIE, ODMENY, SANKCIE

Hodnotenie pracovníkov, tímov a výsledkov práce je prakticky denný chlieb manažéra.
Program uvádza prehľad postupov, nástrojov a procedúr, ktoré zavádzajú profesionálnu istotu, kvalitu, vysokú vypovedaciu hodnotu a patria k významným motivátorom pri riadení ľudí a tímov.

Hlavné témy

Kľúčová pozícia manažéra, ciele hodnotenia, stanovenie kritérií, parametrov a meradiel výkonov. Základné pojmy a procesy, performance, appraisal, annual performance review, etc., kvantifikácia ohodnotenia, efektívnosť hodnotenia, problematika kompetencií, ciele a kritériá z aspeku SMART. Identifikácia potrieb vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, získavanie a rozvoj potrebných zručností, kontrola účinnosti personálnych procedúr. Scenár a štandardizácia hodnotiaceho rozhovoru, najčastejšie chyby. Stanovenie cieľov, váhovanie, analýza a korekcia kritérií, implementácia výsledkov. Vlastný proces hodnotiaceho rozhovoru, pravidlá, formálne výstupy.
Chyby hodnotenia a ich eliminácia, metódy hodnotenia, faktory hodnotenia.
Motivačné procesy, posilňovanie významu práce, podpora individuálnych cieľov a zladenie s cieľmi podniku, autonómnosť, obohacovanie práce, ...
Typy temperamentov ľudí z aspektu riadenia.

Trojdňový program

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah