plánovanie - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

TECHNIKY PLÁNOVANIA

Kvalitný, zrozumiteľný a reálny plán je cennou súčasťou profesionálneho riadenia.
Poznanie hlavných i čiastkových cieľov, nárokov, požiadaviek, časových horizontov a ostatných parametrov plánu často posilňuje stotožnenie sa s prácou, generuje aktívnu spoluzodpovednosť za výsledok, poznanie vlastného podielu na výsledku a uvedomenie si významu svojej pracovnej pozície.
Program je určený pre manažérov všetkých úrovní riadenia.
Hlavné témy

Prečo treba plánovať, definovanie cieľov, definovanie potrebných zdrojov, časové horizonty jednotlivých činností, rezervy plánu, monitoring jednotlivých fáz plánu, korekčné procesy, najčastejšie chyby plánovania, strategické, dlhodobé, krátkodobé, operatívne, krízové plánovanie, hierarchická štruktúra činností, sieťové grafy, časové prekrytia, koordinácia činností, distribúcia zdrojov, denné manažérske plánovanie, alternatívy, riziká, modelové situácie. Nastavenie kontrolných mechanizmov, vytvorenie potrebných komunikačných kanálov.

Dvojdňový program


DLHODOBÉ PLÁNOVANIE

Dlhodobé plánovanie ako súčasť strategického manažmentu spoločnosti.

Základné témy

Základné prvky finančne založeného plánovania, externe orientovaného plánovania a strategického plánovania
a strategického riadenia. Najčastejšie chyby, prognózovanie pri dlhodobom plánovaní, modelovanie, extrapolácia.
Definovanie strategických a vykonávacích cieľov, vykonávacích programov a rozpočtov, procesy pri implementácii jednotkami a programami spoločnosti.
Definovanie priorít z aspektu dlhodobého plánovania, korekčné programy, monitoring.

Jednodenný program


PLÁNOVANIE FINANCIÍ

Rozpočtovanie a kontrola nákladov patrí k manažérskym povinnostiam.
Tieto úlohy  nepatria k štandardnému účtovníctvu, ale patria medzi riadiace efektívne nástroje.

Hlavné témy

Definovanie strategických cieľov, definovanie oblastí a priorít analýzy, analýza faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia, analýza zdrojov, schopností, štruktúry a systému riadenia, analýzy potenciálu vlastnej spoločnosti
a potenciálu konkurencie, tržby, náklady, absolútna hodnota versus % nárast, hodnota aktív, podiel úverov, ukazovatele ROCE, AUR, ROSR, likvidita, analýza trhu a jeho segmentov, analýza substitučných konkurenčných produktov, zdroje spoločnosti, analýza ukazovateľov ziskovosti.

Trojdňový program


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah